Verkoops- en betalingsvoorwaarden van de bvba PIA International, gevestigd te Maaseik.
 • 1. ALGEMEEN

  Uitsluitend deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Verkoper wijst uitdrukkelijk de door koper van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand en heeft deze niet geaccepteerd. Minimumorder 200 €.
 • 2. AANBIEDINGEN

  Aanbiedingen zijn niet bindend. Een koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat verkoper de order (schriftelijk) heeft aanvaard. Verkoper heeft het recht bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel onder rembours te leveren.
 • 3. LEVERTIJDEN

  Verkoper is gerechtigd de order in gedeelte uit te leveren, tenzij een andere regeling schriftelijk is getroffen. Verkoper is niet verplicht tot het voldoen van schadevergoeding aan koper indien de niet levering van de verkoper het gevolg is van overmacht, dan wel van niet nakoming van verplichtingen van derden, waarvan de verkoper afhankelijk is. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Verkoper verplicht zich de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is niet aansprakelijk voor overschrijding daarvan. Koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
 • 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  Totdat koper volledig aan zijn verplichtingen uit de verkoopovereenkomst heeft voldaan, blijven de geleverde goederen uitsluitend eigendom van de verkoper. Door de volledige betaling van de goederen van de koper aan verkoper gaan de goederen in eigendom over. Totdat de volledige betaling der goederen heeft plaatsgevonden mag de koper deze niet geheel of gedeeltelijk aan derden in onderpand verstrekken, noch tot meerdere zekerheid in fiduciaire eigendom uitleveren. Koper is slechts gerechtigd over de goederen te beschikken in het kader ener normale bedrijfsuitoefening. Onverminderd alle overige rechten van verkoper in geval van wanprestatie zijdens de koper, is verkoper gerechtigd bij overschrijding van de betalingstermijn door koper, de niet betaalde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder verdere ingebrekestelling terug te nemen. In geval van schade aan nog niet betaalde goederen moeten de uitkeringen van assuradeuren aan verkoper plaatsvinden ter verrekening van hetgeen koper aan verkoper wegens koopsom, rente en kosten verschuldigd is.
 • 5. PRIJZEN

  Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend, tenzij het tegendeel door verkoper schriftelijk is bevestigd. In dat laatste geval kan verkoper nochtans het aanbod onmiddellijk intrekken zolang de koper de offerte niet aanvaard heeft. Alle prijzen zijn exclusief btw en in euro's uitgedrukt tenzij anders bepaald. Elke prijsopgave is vrijblijvend en bindt verkoper niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien na het sluiten van de overeenkomst een wijziging optreedt in de (kost) prijs, zal de prijs, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig worden gewijzigd.
 • 6. BETALING

  De betaling dient netto te geschieden. Zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening, uiterlijk binnen de afgesproken betalingstermijn. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. In gevallen dat:
  a. koper in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, oftewel een verzoek tot het bekomen van surseance van betaling indient, b. beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van koper wordt gelegd, c. koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, d. koper enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt, e. koper handelt in strijd met enige wettelijke of uit deze voorwaarden voortvloeiende, op hem rustende verplichting, f. koper nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, g. koper overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in doelstelling van zijn bedrijf, heeft door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden verkoper het recht, tenzij de koopovereenkomst ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, hetzij enig bedrag, verschuldigd door koper op grond van door verkoper verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of in gebreke leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of in gebreke stelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van kosten, schade en intresten.
 • 7. RENTE EN KOSTEN

  Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is koper van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Alle te maken gerechtelijke kosten, ook die welke het liquidatietarief overschrijden en alle buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van het met inbegrip van voorgenoemde rente door koper verschuldigde bedrag.
 • 8. KLACHTEN

  Eventuele klachten worden door verkoper slechts in behandeling genomen, indien zij hem rechtstreeks binnen 8 dagen na aflevering van de betreffende zaken schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht het geleverde resp. de factuur te hebben goedgekeurd, tenzij het gebreken betreft die niet meteen geconstateerd kunnen worden. Na het verstrijken van de klachttermijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een klacht ontslaat koper nimmer zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring door verkoper.
 • 9. OVERMACHT

  In geval van overmacht heeft verkoper het recht om zijner keus en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Koper heeft in geval van overmacht van verkoper niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij verkoper of zijn leverancier.
 • 10. AANSPRAKELIJKHEID

  Mogelijk problemen over te leveren of geleverde zaken zullen door partijen, koper en verkoper, zoveel mogelijk in goed overleg worden opgelost. In het geval sprake is van gegronde klachten die tijdig door koper bij verkoper zijn ingediend, is verkoper uitsluitend verplicht tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke zaken. Verkoper zal de ter vervanging te leveren zaken zo snel mogelijk aan koper leveren tegen de op dat moment geldende prijzen. Koper is verplicht de gebrekkige zaken te retourneren aan verkoper. Koper vrijwaart verkoper tegen aanspraken tot schadevergoeding van anderen dan koper, voor zover de wet dat toestaat.
 • 11. GARANTIE EN VRIJWARING DOOR KOPER EN UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID BIJ PRODUCTIEOPDRACHTEN

  Indien koper aan verkoper een opdracht verleent tot het producten van bepaalde modellen en/of artikelen, verklaart en garandeert koper dat hij de enige rechthebbende is tot de intellectuele eigendomsrechten op dit model en/of artikel. Dat dit niet bezwaard is door en vrij is van aanspraken door derden in verband met inbreuk op eventuele intellectuele eigendomsrechten of aanverwante rechten, waaronder - maar niet beperkt tot - auteurs-, merk- en modelrecht. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden in verband met inbreuk op eventuele intellectuele eigendomsrechten of aanverwante rechten, waaronder - maar niet beperkt tot - auteursrecht-, merk- en modelrecht. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op hun intellectueel eigendomsrecht en/of aanverwante rechten.
 • 12. TRANSPORT

  Het transport der zaken geschiedt voor rekening en risico van koper. Koper dient voor eventuele verzekering zelf in te staan, ook in geval franco wordt geleverd. Van deze bepaling kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 • 13. BELGISCH RECHT

  Op alle overeenkomsten van verkoper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk de bepalingen uit de eenvormige wet betreffende de totstandkoming van de internationle koop van roerende lichamelijke zaken uit, alsmede de bepalingen uit de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken.
 • 14. GESCHILLEN

  Partijen zullen trachten eventuele geschillen in der minne op te lossen. indien dit niet mogelijk is, worden deze beslist door de rechter.
 • 15. ALGEMENE BEPALINGEN

  Koper verklaart de onderhevige voorwaarden te aanvaarden door het aangaan van een overeenkomst met verkoper. Van de bepalingen van deze algemene leverings-- en betalingsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover wij dit schriftelijk aan de koper hebben bevestigd.
 • Contact opnemen met PIA.

  Indien u nog vragen heeft over onze algemene voorwaarden, over www.piasofttoys.com of uw ervaringen met onze website, kunt u contact opnemen met:
PIA International
Renkoven 5
3680 Maaseik
communication@piasofttoys.com
PIA Soft Toys
Langstraat 1 A
5482 VN Schijndel